Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży - przypomnienie

Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Do stosowania norm zobowiązani wszyscy duchowni i świeccy, podejmujący jakąkolwiek pracę z dziećmi i młodzieżą, zarówno w przeznaczonych do tego placówkach, jak i w duszpasterstwie parafialnym, szkolnym oraz podczas wszelkich form spędzania czasu z dziećmi i młodzieżą

Część I - Normy ogólne 

1. Każde działanie wychowawcze musi mieć na uwadze dobro fizyczne, psychiczne oraz duchowe dzieci i młodzieży.

2. Małoletni ma prawo do uznania i szacunku ze strony wychowawców i opiekunów

3. Wychowawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im osób małoletnich.

4. Nie można tolerować jakichkolwiek nadużyć wobec osób małoletnich.

5. Wychowanie dzieci i młodzieży zawsze musi dokonywać się z poszanowaniem woli rodziców, bądź prawnych opiekunów.

6. Z małoletnimi w niniejszych normach zrównane osoby habitualnie niezdolne do posługiwania się rozumem

Zachęcam do lektury całego dokumentu dostępnego na stronie https://diecezjazg.pl/ochrona-dzieci-i-mlodziezy/  w zakładce Zasady prewencji/Diecezjalne normy/Pobierz normy

 

Duchowa Adopcja

 

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia Duchowej Adopcji.

Informacje oraz formularze dostępne są TUTAJ.

 

 

 

 

Modlitwa za rodziny

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin.
Amen.

Piękne małżeństwo - piękna rodzina.

Szczęść Boże. Jakby na to nie patrzeć Rok Rodziny trwa do czerwca bieżącego roku. Proponuję prezentację pięknych małżeństw i pięknych rodzin. 

Teologia w mieście 2021/2022

Ochrona dzieci i młodzieży

W diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Dariusz Mazurkiewicz jest delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży tel. 663 364 994, do którego powinny zgłaszać się  osoby skrzywdzone przez duchownych lub posiadające wiedzę o takiej krzywdzie.

Więcej informacji na temat ochrony dzieci i młodzieży na stronie Centrum Ochrony Dziecka https://cod.ignatianum.edu.pl